Sẽ tính đúng tỉnh đủ chi phí vào giá dịch vụ khám chữa bệnh

10:47 | 09/06/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh được kết cấu chi phí trực tiếp và tiền lương, chưa tính phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế (cơ quan chủ trì) kết cấu các chi phí còn lại vào giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình.

khám chữa bệnh

Hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được kết cấu chi phí trực tiếp và tiền lương, chưa tính chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế (phải tính đủ 3 yếu tố: Chi phí trực tiếp, tiền lương và chi phí quản lý). Cử tri Gia Lai cho rằng, có như vậy các cơ sở khám chữa bệnh mới có đủ nguồn tài chính để hoạt động trong cơ chế tự chủ tài chính như hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu đến năm 2021 quy định: Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian qua, thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành các thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và không thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Theo đó, hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được kết cấu chi phí trực tiếp và tiền lương, chưa tính chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Kinh phí hoạt động của các bệnh viện ngoài nguồn thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước vẫn đang đảm bảo kinh phí hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế (cơ quan chủ trì) kết cấu các chi phí còn lại vào giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam