Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo người quản lý của các tổ chức kinh tế tập thể

11:25 | 27/05/2021 Print
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hướng dẫn chi hỗ trợ nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện thành dự thảo thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, về chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể, ngân sách địa phương hỗ trợ 100% kinh phí trả học phí, kinh phí mua giáo trình học tập trực tiếp phục vụ khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo) theo quy định của cơ sở đào tạo.

Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. Mức chi cụ thể phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối của địa phương và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Còn về chi hỗ trợ bồi dưỡng, các thành viên, người lao động tổ chức kinh tế tập thể tham dự lớp bồi dưỡng được hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; hỗ trợ chi phí đi lại từ trụ sở đến nơi học tập (trừ vé máy bay), tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ theo quy định tại Thông tư số 40 năm 2017 của Bộ Tài chính và theo mức chi cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm 2d mục III Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020./.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam