Đảm bảo kinh phí cho cơ quan tư pháp hoạt động hiệu quả

15:11 | 27/04/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, ngân sách nhà nước luôn quan tâm đầu tư đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

tiền

Ngân sách luôn quan tâm đầu tư, đảm bảo cơ quan tư pháp hoạt động hiệu quả. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị quan tâm nhiều hơn nữa trong đầu tư đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các quy định liên quan, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp, có ý kiến với các cơ quan tư pháp (Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cơ quan Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp) xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khối các cơ quan tư pháp. Cụ thể như: diện tích chuyên dùng thuộc trụ sở làm việc; ô tô chuyên dùng; máy móc thiết bị chuyên dùng..., để làm cơ sở thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Về bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các cơ quan tư pháp, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan tư pháp được NSNN bố trí hơn 7.772 tỷ đồng đầu tư, theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Trong đó: Tòa án Nhân dân tối cao được bố trí hơn 3.236 tỷ đồng để đầu tư 123 dự án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được bố trí hơn 2.187 tỷ đồng để đầu tư 117 dự án. Bộ Tư pháp được đầu tư hơn 2.347 tỷ đồng để đầu tư 293 dự án.

Về bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN để đầu tư trang thiết bị, phương tiện và các hoạt động đặc thù của các cơ quan tư pháp, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ưu tiên các cơ quan tư pháp được áp dụng định mức phân bổ cao hơn so với các cơ quan trung ương khác. Đồng thời, NSNN tiếp tục bố trí các khoản chi đặc thù để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Theo báo cáo đánh giá dự toán NSNN năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, thì kinh phí NSNN đã bố trí đối với các cơ quan tư pháp đã đảm bảo cho các hoạt động của ngành.

Như vậy, NSNN luôn quan tâm đầu tư đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã tổng hợp, trình Chính phủ trình Quốc hội bố trí kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan này theo quy định./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam