Hải quan tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận C/O do Myanmar cấp

15:05 | 11/03/2021 Print
Đảm bảo cho việc tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các bước nghiệp vụ thông thoáng khi kiểm tra C/O do Myanmar cấp.

hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Trên cơ sở thông báo của cơ quan có thẩm quyền Myanamar về việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O sử dụng chữ ký và mẫu dấu điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Cụ thể, tại Công văn 1120/TCHQ-GSQL (ngày 10/03/2021), về việc kiểm tra C/O do Myanmar cấp, cơ quan hải quan chấp thuận báo C/O sử dụng mẫu dấu và chữ ký điện tử từ ngày 01/01/2021 như thông báo của cơ quan có thẩm quyền Myanmar.

Kiểm tra thông tin về C/O mẫu D, AK, AJ, AANZ, AHK tại trang thông tin điện tử: http://verificationco.myanmartradenet.com/; điền số tham chiếu C/O tại Mục “Reference No.*” (đính kèm tài liệu tham khảo do cơ quan có thẩm quyền của Myanmar cung cấp).

Về việc sử dụng C/O bản giấy trong trường hợp hệ thống bị lỗi, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan có thẩm quyền của Myanmar thông báo hệ thống bị lỗi nên có thể không kiểm tra được thông tin C/O trên trang thông tin điện tử trong giai đoạn từ ngày 01/2/2020 đến 30/6/2021.

Theo đó, trường hợp hệ thống bị lỗi, cơ quan hải quan tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam