Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

16:59 | 23/02/2021 Print
Bộ Tài chính mới ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Quy định cụ thể về điều chỉnh vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính mới ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước (NN) vào doanh nghiệp (DN) và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, về điều chỉnh vốn NN đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV) do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự thảo thông tư quy định, đối với công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ thành lập mới, căn cứ số vốn NN thực cấp, vốn NN đã cấp theo quyết toán công trình hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu trong sổ sách kế toán của DN.

Trường hợp vốn đầu tư thực tế của NN thấp hơn mức vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập DN, thì DN phải thực hiện đăng ký điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký DN khi thành lập bằng mức vốn thực tế đã đầu tư của NN tại DN theo quy định của Luật DN.

Đối với công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn NN đầu tư tại DN thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Von nha nuoc
Ảnh minh họa

Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, việc điều chỉnh vốn NN đầu tư tại các công ty này thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 121/2020/NĐ-CP; Điều 14 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Doanh nghiệp phải ban hành quy chế nội bộ để quản lý, sử dụng các loại tài sản

Dự thảo thông tư cũng có những quy định rõ ràng về việc chuyển nhượng vốn, quyền mua cổ phần, quyền góp vốn đầu tư của NN và công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ/quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của NN đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Liên quan đến việc quản lý vốn, tài sản tại công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự thảo thông tư quy định, việc quản lý vốn và tài sản tại công ty TNHHMTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và các quy định sau:

Thứ nhất, DN phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ để quản lý, sử dụng các loại tài sản của DN. Trong đó, quy chế phải xác định rõ việc phối hợp của từng bộ phận quản lý trong DN, quy định rõ trách nhiệm bồi thường của từng bộ phận, cá nhân đối với các trường hợp làm hư hỏng, mất mát, gây tổn thất tài sản, thiệt hại cho DN.

Thứ hai, đối với DN có tài sản đặc thù như vật nuôi, cây trồng, thiết bị có nguồn phóng xạ, chất độc hại và tài sản đặc thù khác, quá trình quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, DN phải đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình, quy phạm về kỹ thuật của cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành.

Thứ ba, DN phải áp dụng các biện pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để bảo toàn vốn nhà nước đầu tư tại DN.

Ngoài các quy định trên, bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể về nhiều vấn đề như kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tài sản tại công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ; phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHHMTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ; các quy định về xây dựng kế hoạch tài chính, quy định về chế độ báo cáo…./.

Diệu Thiện

Diệu Thiện

© Thời báo Tài chính Việt Nam