Ban hành hướng dẫn quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

15:04 | 01/02/2021 Print
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 8/3/2021.

hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN thực hiện các quy định về thuế xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Thông tư 06/2021/TT-BTC (Thông tư 06) hướng dẫn thi hành các điều của Luật Quản lý thuế bao gồm các nội dung: tờ khai hải quan; đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; quản lý rủi ro trong quản lý thuế; khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Thông tư 06 có các điều khoản hướng dẫn cụ thể về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước; thủ tục xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; thẩm quyền, thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ gia hạn nộp thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế; thủ tục không thu thuế đối với trường hợp không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Thông tư 06 cũng hướng dẫn thi hành khoản 4 Điều 7, khoản 4 Điều 8, Điều 39 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, bao gồm các nội dung: mẫu tờ khai khai bổ sung; các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải khai thuế theo từng lần phát sinh; ủy nhiệm thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Đối tượng áp dụng quy định tại thông tư này bao gồm: người nộp thuế, cơ quan hải quan, công chức hải quan, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện theo nội dung thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/3/2021./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam