Hải quan ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

09:18 | 15/01/2021 Print
Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục thành kế hoạch, quy định nội bộ.

An giang

Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 49/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức trong ngành Hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc phải chủ động, gương mẫu trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục và có hiệu quả các quy định pháp luật, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về PCTN. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Trong đó việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải bám sát vào nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thành kế hoạch, quy định nội bộ, trong đó có kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, kỷ luật phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế quản lý của đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN theo quy định, trong đó xác định phòng, ngừa là chính, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm.

Đồng thời, các đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch PCTN trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác PCTN phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu quản lý tránh hình thức; đồng thời cần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện định kỳ; qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; chỉ ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện vi phạm, hành vi tham nhũng và xử lý theo quy định./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam