Phấn đấu nâng chỉ số nộp thuế tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019

20:49 | 11/01/2021 Print
Bộ Tài chính phấn đấu trong năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và Bảo hiểm xã hội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30 - 40 bậc so với năm 2019.

kho bạc

Các cơ quan thu thuộc Bộ Tài chính đã rút ngắn quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm giảm thời gian thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: T.T.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký Quyết định số 02/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Theo kế hoạch hành động này, năm 2021 lĩnh vực tài chính cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm đề ra.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế và hải quan; phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán trở thành kênh đầu tư hiệu quả, giúp huy động các nguồn vốn để tạo nguồn lực phát triển kinh tế và đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ Tài chính sẽ chủ động đôn đốc, điều phối các bộ, ngành để tiếp tục cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kết thúc năm 2021, Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau: Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019 (năm 2020 chưa đánh giá do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19). Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 10-15 bậc so với năm 2019. Tiếp tục nghiên cứu để nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề ra các mục tiêu: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó phấn đấu áp dụng áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân; chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử và xây dựng, triến khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như: bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển miền núi, vùng xâu, vùng xa…, phấn đấu giữ vững và cải thiện thứ hạng phát triển bền vững. Đồng thời, thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững nhằm phát triển nhanh cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Triển khai 4 nhiệm vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, lập đề nghị đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn luật; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC lĩnh vực thuế và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người nộp thuế…

Nhiệm vụ thứ hai, đó là nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới. Triển khai nhiệm vụ này, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo lập kênh thông tin để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết về kết quả cải cách lĩnh vực hải quan để bảo đảm đánh giá, xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới khách quan, chính xác…

Nhiệm vụ thứ ba đó là nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán. Trong đó, sẽ triển khai thực hiện Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn luật; tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán theo các mục tiêu, yêu cầu tại chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số vốn hoá thị trường chứng khoán.

Nhiệm vụ thứ tư, gồm tổng thể một số nhiệm vụ khác, đó là: phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính; về quản lý, sử dụng tài sản công; tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được Bộ Tài chính thực hiện đều đặn nhiều năm nay. Thông qua việc chốt những chỉ tiêu cụ thể, sẽ vừa là động lực, vừa là áp lực để các đơn vị trong toàn ngành Tài chính, nhất là cơ quan thuế, hải quan triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, Bộ Tài chính luôn là Bộ đi đầu trong cải cách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Sau khi Bộ trưởng ký ban hành quyết định này, các đơn vị thuộc Bộ phải căn cứ Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính để xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai cho đơn vị mình. Trong đó, các đơn vị phải cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kế hoạch của đơn vị phải ban hành trước 20/1/2021.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 5/6) và năm (trước ngày 5/12), các đơn vị thuộc Bộ phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này gửi Văn phòng để tổng hợp trình Bộ./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam