Thù lao tối đa hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là 400 triệu đồng

15:20 | 11/01/2021 Print
(TBTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, quy định mức thù lao tối đa không vượt quá 400 triệu đồng/hợp đồng.

đấu giá tài sản

Ảnh: Minh họa. Ảnh: TL.

Theo đó, sửa đổi điều 3 của Thông tư số 45/2017/TT-BTC như sau: Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau: Mức thù lao tối thiểu là 1 triệu đồng/1 hợp đồng.

Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại phụ lục I, phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này nhưng không vượt quá 400 triệu đồng/1 hợp đồng.

Việc xác định thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản cụ thể cho từng hợp đồng dịch vụ do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và quy định về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản.

Thông tư cũng nêu rõ, người có tài sản chịu trách nhiệm về việc quyết định mức cụ thể thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, đảm bảo thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong khung thù lao do Bộ Tài chính quy định tại thông tư này và không cao hơn mức thù lao tối đa tương ứng với khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm quy định tại phụ lục I và phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, các chi phí đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/2/2021. Đối với các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày thông tư này có hiệu lực, thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản cho đến khi kết thúc hợp đồng./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam