Không được dùng vốn Quỹ bảo lãnh tín dụng để đầu tư chứng khoán

21:20 | 21/04/2018 Print
Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo một thông tư mới. Trong đó quy định: Quỹ bảo lãnh tín dụng không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán...

tín dụng

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV phải quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo dự thảo, Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, trong đó phải quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; mua bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác; trích lập và hạch toán đầy đủ vào chi phí hoạt động, theo quy định của pháp luật.

Quỹ bảo lãnh tín dụng không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ chức, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh), kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh không được phép khác. Đồng thời, quỹ này không được huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu.

Dự thảo thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về quản lý thu nhập, chi phí và phân phối kết quả tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Theo đó, thu nhập của Quỹ bảo lãnh tín dụng là các khoản phải thu trong kỳ, bao gồm: Thu từ hoạt động nghiệp vụ, thu lãi tiền gửi và thu nhập khác.

Một phần quan trọng khác trong dự thảo thông tư đó là hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp hạng Quỹ bảo lãnh tín dụng. Việc đánh giá hiệu quả và xếp loại thực hiện trên cơ sở so sánh giữa kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao với kết quả thực hiện và kết quả giám sát hoạt động./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam