Quy định về mức thu lệ phí phân bổ và sử dụng kho số viễn thông

15:40 | 07/04/2016 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

Theo đó, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 202/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau: Phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được để lại 90% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 188/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Viễn thông. Số phí thu được còn lại (10%) được nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/12/2016 thay vì thực hiện đến hết ngày 31/12/2015.

Từ năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phí và lệ phí.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả năng thu, nhu cầu chi từ nguồn thu phí sử dụng kho số viễn thông để xác định tỷ lệ để lại chi cho giai đoạn tiếp theo, gửi về Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2016 và áp dụng cho năm tài chính 2016./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam