Xử lý dứt điểm các sai phạm ngân sách 2013 đã kiểm toán

21:54 | 17/08/2015 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2013.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị, các bộ, ngành, địa phương được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đồng thời khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm 2013 bao gồm cả kết quả thực hiện các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, đề nghị gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 trước ngày 1/10/2015 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, và được cập nhật, báo cáo đến 30/4/2016 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/11/2015.

Trường hợp chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần, đề nghị phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

Sau ngày 30/11/2015, trường hợp các bộ, ngành và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với bộ, cơ quan Trung ương.

Đồng thời, tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của Kiểm toán Nhà nước kết luận, kiến nghị theo quy định cho đến khi nhận được báo cáo.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa gửi cáo cáo.

H.L

H.L

© Thời báo Tài chính Việt Nam