Hướng dẫn quy trình phần mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn

13:13 | 18/07/2015 Print
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

nước sạch nông thôn

Dự thảo quy định, UBND các tỉnh, thành phố định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính cho biết, đây là Phần mềm hoạt động trên Internet, quản lý tập trung tại Bộ và hoạt động theo cơ chế phân quyền cho Sở Tài chính các địa phương cập nhật số liệu và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC.

Dó đó, để bảo mật, an toàn dữ liệu và duy trì việc quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu được thông suốt; thống nhất quy trình tác nghiệp cập nhật số liệu (nhập, duyệt, khai thác thông tin, kết xuất báo cáo), việc ban hành Thông tư hướng dẫn là cần thiết.

Ngoài các quy định về máy tính và khả năng kết nối Internet, dự thảo thông tư đặc biệt quan tâm đến đối tượng là người quản trị và người sử dụng Phần mềm phải là cán bộ được Bộ Tài chính cấp tài khoản và phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Định danh mã đơn vị trong Phần mềm cũng được quy định là mã quan hệ với NSNN do Bộ Tài chính cấp và quản lý tại danh mục dùng chung, đã được chuyển đổi tương ứng để sử dụng làm mã đơn vị của Phần mềm này.

Trường hợp đơn vị là doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân không có mã quan hệ với NSNN, thì sử dụng mã số thuế để định danh và gán mã đơn vị cho phù hợp.

Các thông tin được đăng nhập vào Phần mềm phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm duyệt và xác nhận theo quy định hiện hành.

Việc sử dụng và khai thác thông tin cũng được quy định rõ, theo đó, Cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu này có giá trị pháp lý như hồ sơ dạng giấy.

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình và thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu. Theo quy định, Bộ Tài chính phải chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện nội dung, quy trình nghiệp vụ quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN).

Định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định.

Đến nay Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước tại Bộ Tài chính đã quản lý thông tin của 14.284 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, tổng nguyên giá 24.592 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 15.776 tỷ đồng.

Hạnh Thảo

Hạnh Thảo

© Thời báo Tài chính Việt Nam