Từ 1/8, phát hành trái phiếu chính phủ bảo lãnh phải theo quy định mới

13:34 | 07/07/2015 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2015 và thay thế Thông tư số 34/2012/TT-BTC và Thông tư số 167/2013/TT-BTC.

trai phieu

Thông tư 99 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của Nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện việc phát hành trái phiếu được bảo lãnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành trái phiếu được bảo lãnh.

Theo đó, về hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu được bảo lãnh, để phù hợp hơn với cơ chế tài chính của chủ thể phát hành, Thông tư số 99/2015/TT-BTC quy định hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu theo hướng: Đối với doanh nghiệp, có trách nhiệm sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được bảo lãnh đúng mục đích, có hiệu quả; đối với ngân hàng chính sách, nguồn vốn phát hành trái phiếu được bảo lãnh hòa đồng vào nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.

Hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh của các ngân hàng cung cấp tình hình huy động, sử dụng vốn của các ngân hàng trong 3 năm liên tiếp. Đồng thời, để phù hợp quy chế tài chính các ngân hàng, Thông tư 99 yêu cầu ngân hàng chính sách cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán nhà nước của 2 năm trước năm liền kề năm kế hoạch thay cho yêu cầu Báo cáo tài chính của 3 năm trước năm liền kề năm đề nghị phát hành.

Về việc đăng ký, lưu ký, niêm yết, Thông tư 99 cho phép trái phiếu được bảo lãnh bao gồm cả trái phiếu do doanh nghiệp và ngân hàng chính sách phát hành được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán; được niêm yết, giao dịch tại Sở GDCK nhằm nâng cao tính thanh khoản của trái phiếu.

Đối với chế độ công bố thông tin, Thông tư 99 quy định rõ nội dung công bố thông tin, thời hạn công bố thông tin và cách thức công bố thông tin của các chủ thể phát hành TPCPBL. Cụ thể, chủ thể phát hành công bố thông tin trước đợt phát hành và định kỳ khi trái phiếu được bảo lãnh còn hiệu lực.

“Đối với doanh nghiệp phát hành TPCPBL, công bố thông tin theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải công bố các thông tin về TPCPBL như: Thông tin về chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn, văn bản chấp thuận bảo lãnh của cơ quan có thẩm quyền, tình hình phát hành TPCPBL, tình hình trái phiếu của doanh nghiệp. Thời gian công bố thông tin định kỳ là trước ngày 1/4 hàng năm; công bố thông tin cho chủ sở hữu trái phiếu trên website của Sở GDCK”, Thông tư quy định.

Đối với các ngân hàng chính sách, công bố thông tin về tình hình tài chính và tình hình phát hành TPCPBL để thực hiện chương trình tín dụng mục tiêu của Nhà nước; đồng thời, quy định rõ về thời gian và cách thức công bố thông tin theo định kỳ và trước mỗi đợt phát hành.

Thông tư còn cho biết, Bộ Tài chính thực hiện đình chỉ việc phát hành trái phiếu được bảo lãnh trong các trường hợp: Chủ thể phát hành không thực hiện phát hành theo đúng phương án phát hành đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và thông báo phát hành của Bộ Tài chính; lãi suất phát hành TPCPBL vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo; khối lượng phát hành TPCPBL vượt hạn mức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt....

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2015 và thay thế Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 1/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và Thông tư số 167/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 34/2012/TT-BTC./.

Đàm Tuấn

Đàm Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam