Năm 2015, tiếp tục tiết kiệm chi để tạo nguồn cải cách tiền lương

21:46 | 23/12/2014 Print
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

ngân sách nhà nước

Năm 2015, tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Ảnh minh họa

Ban hành chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể

Đáng chú ý tại dự thảo Quyết định này Chính phủ quy định cụ thể một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực. Theo Bộ Tài chính, đây là nội dung mới của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Trong đó, việc xác định cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm sẽ đánh giá được hiệu quả, kết quả THTK,CLP cụ thể của từng địa phương, ngành, lĩnh vực và cả nước.

Theo đó, ngoài một số chỉ tiêu tiết kiệm đã được thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua như chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên 10%, dự thảo cũng đưa ra một số chỉ tiêu tiết kiệm dựa trên chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đối với một số chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên, chi phí quản lý doanh nghiệp, dự thảo cũng đưa ra các chỉ tiêu đối với một số nội dung chi cụ thể để phấn đấu thực hiện nhằm đạt được chỉ tiêu chung.

Cụ thể, đối với chỉ tiêu tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN, dự thảo Quyết định yêu cầu năm 2015, tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Trong đó phấn đấu thực hiện tiết kiệm 12% chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.

Tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào. Không bố trí chi đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào đúng người, đúng mục đích và căn cứ trên dự toán và danh mục đoàn ra, đoàn vào được phê duyệt từ đầu năm của mỗi cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, hạn chế tối đa các đoàn đi công tác nước ngoài bổ sung không theo dự toán, danh mục từ đầu năm; chỉ tiến hành bổ sung khi có nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt cần thiết.

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, không tăng chi thường xuyên ngoài lương

Trước khi chính thức trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định này, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được 23 ý kiến tham gia của các bộ, ngành có liên quan. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với dự thảo quyết định.

Theo đó, Chương trình tổng thể THTK, CLP năm 2015 đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật THTK, CLP để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên, để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,2%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Song song với đó, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, không tăng chi thường xuyên ngoài lương; bảo đảm bội chi theo kế hoạch (khoảng 5% GDP). Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn.

Tích cực huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn rẻ, ưu đãi để tạo vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, phấn đấu huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% - 32% GDP.

Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt; nâng tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom từ 83%- 85%.

Ngoài ra, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam