Tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng kế hoạch năm

15:05 | 08/10/2014 Print
Bộ Tài chính vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty 91 trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được phân công, thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK,CLP và các văn bản hướng dẫn.

Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) để sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung cho phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP); đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và các năm tiếp theo, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa phương phải gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, dự kiến số giao chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí cho các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Đồng thời trong chỉ tiêu tiết kiệm năm 2015, đối với THTK,CLP trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: lưu ý rà soát các dự án, đặt chỉ tiêu cắt giảm các dự án không thực sự cần thiết đầu tư; số kinh phí tiết kiệm do đấu thầu theo quy định; số kinh phí tiết kiệm được qua thẩm tra, thẩm định quyết toán;...

Rà soát, đưa ra chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng phù hợp với khả năng của bộ, ngành, địa phương. Tăng cường quản lý đối với số phương tiện đi lại hiện có; xác định rõ số lượng phương tiện đi lại không đúng chế độ, vượt quá tiêu chuẩn (tổng số tiền) từ đó có kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại, số lượng phương tiện cần thanh lý.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, DNNN: rà soát có chỉ tiêu kế hoạch cắt giảm chi phí sản xuất, trong đó tập trung cắt giảm chi phí quản lý, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Ngoài ra, đối với các khoản chi thường xuyên khác, các Bộ, ngành, địa phương dự kiến giao cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc căn cứ vào các nhiệm vụ chi cụ thể (công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm…).

Song song với đó, các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả THTK,CLP được thực hiện theo quy định. Báo cáo của năm 2014 gửi Bộ Tài chính (Thanh tra Tài chính) trước ngày 28/2/2015 để tổng hợp trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội. Đồng thời, thực hiện công khai kết quả thực hành tiết kiệm và hành vi lãng phí theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP và Điều 5 Luật THTK,CLP.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam