Hướng dẫn mới về đối chiếu số liệu quyết toán giữa chủ đầu tư với KBNN

14:35 | 01/08/2014 Print
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký công văn hướng dẫn bổ sung đối chiếu số liệu báo cáo quyết toán giữa các Bộ chủ quản, KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố.

Đối chiếu số liệu quyết toán giữa cơ quan chủ quản với KBNN

Ảnh T.L minh họa

Công văn này nhằm thống nhất thực hiện quy định tại Thông tư 210/2010/TT-BTC về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

Theo đó, sau khi các Bộ chủ quản (chủ đầu tư) xác nhận số liệu thanh toán tại KBNN tỉnh, thành phố theo biểu mẫu tại Thông tư 86/2011/TT-BTC, KBNN tỉnh, thành phố có trách nhiệm gửi các xác nhận số liệu này kèm theo báo cáo quyết toán của KBNN tỉnh, thành phố về KBNN.

KBNN có trách nhiệm rà soát số liệu báo cáo của các KBNN tỉnh, thành phố, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính. Thời điểm chốt số liệu tổng hợp báo cáo của KBNN gửi Bộ và thời điểm các Bộ tổng hợp báo cáo từ các dự án theo quy định tại Thông tư 210/2010/TT-BTC.

Các Bộ, ngành chỉ đạo chủ đầu tư đến KBNN xác nhận đầy đủ số liệu với KBNN để làm cơ sở tổng hợp vào báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách (kể cả trường hợp những dự án không được bố trí kế hoạch trong năm nhưng vẫn còn số liệu tạm ứng). Ngoài ra, các Bộ, ngành khi lập báo cáo quyết toán phải tách riêng phần dư tạm ứng từ trước năm 2014.

Đến trước ngày 1/10 hàng năm, sau khi nhận được báo cáo quyết toán niên độ ngân sách của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính thực hiện thẩm định quyết toán năm.

Trường hợp các Bộ, ngành Trung ương còn có sự chênh lệch số liệu với KBNN, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu KBNN chủ trì có ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương còn chênh lệch về số liệu để đối chiếu, đảm bảo số liệu báo cáo quyết toán của các Bộ, ngành khớp đúng với số liệu tổng hợp của KBNN.

Trường hợp có nộp giảm tạm ứng, điều chỉnh dự án giữa các đơn vị quản lý (chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác do sáp nhập, chia tách, điều chuyển từ Bộ quản lý về cho địa phương quản lý,…), hoặc điều chỉnh sau khi xác nhận tại KBNN thì chủ đầu tư cần xác nhận lại để điều chỉnh lại số liệu quyết toán của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của KBNN./.

Nguyễn Phượng

Nguyễn Phượng

© Thời báo Tài chính Việt Nam