Điều kiện tham gia và được hưởng 100% bảo hiểm tai nạn thuyền viên

18:53 | 17/07/2014 Print
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người và tài sản nghề cá, đánh bắt hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, mà Bộ Tài chính đang xây dựng có quy định cụ thể về điều kiện với chủ tàu cũng như DN bảo hiểm.

>> Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Thanh Bình

© Thời báo Tài chính Việt Nam