Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

12:14 | 13/03/2014 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 2976/BTC-TTr về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện phổ biến, quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ trưởng yêu cầu Cục Kế hoạch - Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Bộ ban hành Chương trinh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài chính năm 2014. Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.

Các Tổng cục: Thuế, Hải quan, Dự trữ Quốc gia, Kho bạc nhà nước, ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường việc kiểm tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ động nghiên cứu các đề xuất, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế tại Hội nghị đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 12, để xem xét, lựa chọn áp dụng trong công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình, bảo đảm phù hợp quy định cùa pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các Vụ, Cục thuộc Bộ, các Tổng cục tăng cường việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và các văn bản của Bộ, của các cục, tổng cục hướng dẫn, giải đáp chính sách chế độ quản lý tài chính, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan để phát hiện, khắc phục những sơ hở, dễ bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công khai, minh bạch; quy định của Bộ, hướng dẫn của Thanh tra Bộ về chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

H.C

H.C

© Thời báo Tài chính Việt Nam