Quy định mới về điều hành, quản lý ngân sách nhà nước

17:54 | 20/12/2013 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 196/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về việc thanh toán các khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) được hưởng quy định tại Thông tư số 107.

Theo đó, đối với các khoản phí phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ (TPCP) KBNN được hưởng theo chế độ quy định, thực hiện như sau:

Hàng năm, căn cứ kế hoạch nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành TPCP, nhiệm vụ hoán đổi TPCP đã giao KBNN thực hiện, Bộ Tài chính giao dự toán chi NSNN cho KBNN để thực hiện nhiệm vụ phát hành và hoán đổi TPCP.

Căn cứ dự toán chi NSNN được Bộ Tài chính giao, định kỳ hàng quý KBNN thực hiện tạm trích tài khoản ngân sách trung ương số phí KBNN được hưởng và hạch toán chi ngân sách trung ương theo quy định. Đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình trích để chi trả các khoản phí phát hành, thanh toán, hoán đổi TPCP (bao gồm cả phần trích phí cho KBNN và trích cho các đối tượng khác).

Mức tạm trích tối đa không vượt quá mức phí KBNN được hưởng theo chế độ quy định tính trên kết quả thực hiện phát hành, hoán đổi TPCP thành công trong quý và tổng số kinh phí tạm trích trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao. Trường hợp số phí KBNN được hưởng theo chế độ vượt dự toán chi NSNN đã giao cả năm, KBNN báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định giao dự toán bổ sung cho KBNN.

Kết thúc năm, KBNN báo cáo quyết toán kết quả thực hiện phát hành, hoán đổi TPCP; số kinh phí KBNN được hưởng phục vụ công tác phát hành, thanh toán, hoán đổi TPCP; số kinh phí KBNN đã tạm trích và việc quản lý, sử dụng số kinh phí này với Bộ Tài chính để xét duyệt theo quy định. Trường hợp số phí đã tạm trích lớn hơn số kinh phí được duyệt chính thức thì số đã trích thừa phải nộp trả ngân sách trung ương theo quy định. Trường hợp số phí đã tạm trích nhỏ hơn số kinh phí được duyệt chính thức thì số chênh lệch thiếu được xử lý vào dự toán ngân sách năm sau. Số dư dự toán ngân sách hàng năm, sau khi KBNN đã thực hiện trích phí được hưởng theo chế độ, thì huỷ bỏ theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/2/2014 và áp dụng từ năm ngân sách 2014./.

Tài Tâm

Tài Tâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam