Tạm ứng 260 tỷ đồng bù hụt thu ngân sách cho Bình Phước và Cà Mau

11:50 | 09/12/2013 Print
Số tiền này được Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Bình Phước 200 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau 60 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cân đối ngân sách thực hiện các chính sách chế độ, nhiệm vụ năm 2013 của hai địa phương trên.

bù hụt thu NSNN

Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh có các giải pháp phấn đấu tăng thu để bù đắp phần giảm thu của những tháng cuối năm 2013. Ảnh: T.L

Giảm nguồn chi

Theo UBND tỉnh Bình Phước, thu ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng theo phân cấp năm 2013 là 2.815 tỷ đồng, giảm 1.086 tỷ đồng so với dự toán. Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách địa phương dự kiến đạt 2.435 tỷ đồng, giảm 875,2 tỷ đồng so với dự toán.

Do đó, dẫn đến chi cân đối NSĐP giảm trên 875 tỷ đồng; trong đó, giảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương khoảng 437,6 tỷ đồng; giảm chi cân đối NSĐP còn lại khoảng 437,6 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thu NSĐP được hưởng theo phân cấp là gần 3.749 tỷ đồng, giảm trên 547 tỷ đồng so với dự toán. Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu NSĐP dự kiến đạt gần 3.659 tỷ đồng, giảm 546 tỷ đồng.

Do đó, dẫn đến chi cân đối NSĐP năm 2013 của tỉnh giảm trên 547 tỷ đồng; nếu không chi từ nguồn thu sử dụng đất, thi chi cân đối NSĐP giảm 546 tỷ đồng; trong đó, giảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương khoảng 273 tỷ đồng; giảm chi cân đối NSĐP còn lại khoảng 273 tỷ đồng.

Địa phương chủ động từ nhiều nguồn

Thực hiện Chỉ thi số 09 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013, các địa phương cần tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo việc cân đối chi theo dự toán được duyệt, giãn, giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chủ động sử dụng nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp hụt thu NSĐP năm 2013.

Cụ thể, nguồn huy động bao gồm từ nguồn 70% quỹ dự trữ tài chính, từ nguồn 50% dự phòng NSĐP, từ nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm.

Trên cơ sở đó, tỉnh Bình Phước đã huy động nguồn lực tài chính địa phương là trên 150,213 tỷ đồng. Như vậy, sau khi huy động nguồn lực của địa phương theo quy định, nguồn lực thực hiện cân đối chi ngân sách năm 2013 của tỉnh Bình Phước còn thiếu khoảng trên 287,387 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Cà Mau, địa phương đã huy động nguồn lực tài chính chính là 205,586 tỷ đồng. Như vậy, sau khi huy động nguồn lực của địa phương theo quy định, nguồn lực thực hiện cân đối chi ngân sách năm 2013 của tỉnh Cà Mau còn thiếu khoảng 67 tỷ đồng.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đã có công văn trình Thủ tướng xem xét tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Bình Phước 200 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau 60 tỷ đồng bù hụt thu NSĐP năm 2013. Hai tỉnh sẽ có trách nhiệm hoàn trả NSTW khoản tạm ứng trên trong năm 2014.

Qua đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tỉnh có các giải pháp phấn đấu tăng thu để bù đắp phần giảm thu của những tháng cuối năm 2013. Trường hợp khả năng thu NSĐP hụt lớn và không có nguồn để xử lý các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, tiền lương, các địa phương phải báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xử lý tiếp cho địa phương./.

H.TR

H.TR

© Thời báo Tài chính Việt Nam