Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 10 tỷ đồng

20:49 | 04/10/2013 Print
Đây là số thực từ chối thanh toán trong 9 tháng qua của hệ thống KBNN đối với các khoản chi thường xuyên thực hiện kiểm soát qua kho bạc.

Giao dịch tại Kho bạc nhà nước Bắc Ninh. Ảnh: Đỗ Vinh

KBNN cho biết, trong 9 tháng qua đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên. Thông qua công tác kiểm soát, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 53.053 khoản chi của 23.946 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 995 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số thực từ chối thanh toán là 10 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 50.066 tỷ đồng, đã phát hiện 6.500 khoản chi của 3.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 150 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo này, tính đến ngày 30/9/2013, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN là 163.970 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch vốn năm 2013 Nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB là 105.470 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 39.600 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch; vốn khác 18.900 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 40 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán./.

Hạnh Thảo

Hạnh Thảo

© Thời báo Tài chính Việt Nam