Infographic: Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

10:09 | 30/04/2021 Print
Thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) được tạo nên từ nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, nhưng nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất chính là sự lãnh đạo của Đảng.

Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975
Chỉ đạo của Bộ Chính trị trong cuộc tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam