Infographics: 5 bài học kinh nghiệm trong điều hành của Chính phủ

16:29 | 19/03/2021 Print
Luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

5 bài học

vietnamnet.vn

vietnamnet.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam