Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chính sách đối ngoại giúp tạo dựng môi trường để phát triển

13:24 | 22/01/2016 Print
"Trong 5 năm vừa qua chúng ta đã thành công rất lớn là đã xây dựng được một khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước quan trọng nhất. Không phải bất cứ nước nào cũng có thể xây dựng được đối tác chiến lược, đối tác toàn diện như Việt Nam".

Pham Binh Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 22/1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng: Nếu các nước không giữ được độc lập tự chủ mà nghiêng bên này nghiêng bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Chính vì vậy, Đại hội Đảng nêu rất rõ mục tiêu của chúng ta là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Có nghĩa chúng ta quan hệ với tất cả các nước.

Trong 5 năm vừa qua chúng ta đã thành công rất lớn, đã xây dựng được một khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước quan trọng nhất. Không phải bất cứ nước nào cũng có thể xây dựng được đối tác chiến lược, đối tác toàn diện như Việt Nam.

Điều đó thể hiện chúng ta có chính sách đúng đắn, ngoài ra cũng thể hiện vị thế của Việt Nam tăng nên các nước mới thiết lập quan hệ đối tác, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện... với Việt Nam

PV: Ông đánh giá như thế nào về thách thức ngoại giao trong thời gian tới?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chính sách đối ngoại là một cấu thành của chính sách phát triển đất nước. Chính sách đối ngoại giúp tạo dựng môi trường để phát triển trong nước, mở rộng quan hệ với các nước, tăng cường quan hệ chính trị để tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư.

5 năm tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều phức tạp, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, cạnh tranh nước lớn ở khu vực cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi đối ngoại rất nặng nề. Nhiệm vụ vẫn là tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Hai là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Công tác đối ngoại trong chủ đề dự thảo văn kiện Đại hội là chủ động hội nhập quốc tế. Có nghĩa là Việt Nam phải đưa quan hệ với các nước thật sự ổn định, đảm bảo an ninh từ bên ngoài, từ xa. Có quan hệ với các nước thật tốt sẽ đảm bảo môi trường hòa bình, giúp bảo vệ an ninh từ xa.

5 năm qua, chúng ta mới bắt đầu tham gia hội nhập, còn 5 năm tới, những định chế mà Việt Nam tham gia sẽ đến giai đoạn thực hiện cam kết. Chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với các cam kết quốc tế đòi hỏi rất cao.

PV: Điều này đặt ra áp lực gì với các tân ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, thưa ông?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ được thông qua tại Đại hội lần này đều nói rất rõ các nhiệm vụ, không những nhiệm vụ phát triển đất nước, kinh tế, văn hóa - xã hội mà có cả đường lối đối ngoại. Trách nhiệm của tất cả các ủy viên Trung ương được bầu tại Đại hội lần này là phải quán triệt đường lối đối ngoại đó. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là cần sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo thắng lợi.

Bởi vì trong bối cảnh chúng ta hội nhập quốc tế, nếu mỗi ngành, mỗi bộ, mỗi địa phương lại làm theo một hướng không có sự phối hợp thì điều đó sẽ làm mất sức mạnh của đất nước.

PV: Thưa ông, chúng ta đã ký kết nhiều hiệp định đối tác chiến lược, nhưng lợi ích thật sự và mối liên kết với đối tác ấy thực chất như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chúng ta đã thiết lập được 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Nếu nhìn thấy một lợi ích cụ thể mà đối tác này, đối tác kia mang lại riêng rẽ thì chúng ta có thể không thấy hết được.

Nhưng nhìn lại tổng thể chính sách đối ngoại của một đất nước, nếu chúng ta xây dựng được càng nhiều bạn mà bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự- quốc phòng- an ninh, quan hệ kinh tế - thương mại được mở rộng thì đó là tổng hòa của các mối quan hệ, bởi mỗi nước có một thế mạnh riêng, chứ không phải là nước nào cũng giống nhau. Có nước thế mạnh là đối tác kinh tế, có nước thế mạnh là thương mại hay khoa học công nghệ, hoặc giáo dục…

Nếu chúng ta có được quan hệ trong một khuôn khổ thì rõ ràng chúng ta giữ được quan hệ, tạo nền tảng về chính trị, từ đó với từng đối tác sẽ nhấn mạnh ở từng khía cạnh hợp tác.

P.V: Xin cảm ơn ông!

H.C (lược ghi)

H.C (lược ghi)

© Thời báo Tài chính Việt Nam