Cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha

12:39 | 16/04/2015 Print
Đây là nội dung quan trọng của Nghị định 35/2015/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, ban hành ngày 13/4/2015.

đất trồng lúa

Ảnh minh họa

Theo quy định của nghị định 35, chính sách hỗ trợ trên không áp dụng cho đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc được phục hóa từ đất bị bỏ hóa.

Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước (NSNN) ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ NSNN được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật NSNN.

Ngoài hỗ trợ từ NSNN theo quy định hiện hành địa phương sản xuất lúa còn được NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.

Nghị định cũng quy định hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa với mức 10 triệu đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa. Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Đồng thời, hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Ngoài hỗ trợ từ NSNN theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được NSNN hỗ trợ: 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; 500 nghìn đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất trồng lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam