Đến tháng 9, thời gian tuân thủ về thuế còn 121,5 giờ/năm

16:43 | 31/01/2015 Print
Đây là một yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (tại thông báo số 21 TB-VPCP) đối với ngành Thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác thu NSNN năm 2015.

cải cách hành chính thuế

Ngành Thuế tiếp tục cải cách hành chính thuế. Ảnh nguồn internet

7 nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế

Phó Thủ tướng yêu cầu (thông báo số 21) Tổng cục Thuế triển khai ngay từ đầu năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, đảm bảo sớm đưa các chính sách thuế đi vào cuộc sống; ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015.

Ngành Thuế phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2015 tối thiểu từ 8-10% so với dự toán pháp lệnh năm 2015 (trừ dầu thô). Khai thác các nguồn thu để bù đắp hụt thu từ dầu thô do giá giảm, đảm bảo cân đối thu, chi NSNN năm 2015 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt mức tối thiểu là 15% số doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó tập trung vào thanh tra, kiểm tra về chuyển giá, thương mại điện tử, hộ kinh doanh cá thể và những lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi, thủ đoạn trốn thuế, gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Có kế hoạch phấn đấu đến năm 2018 thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đạt mức tối thiểu là 20% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, phân loại các loại nợ thuế tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, có cơ chế xử lý phù hợp. Yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để năm 2015, số nợ thuế tối đa không quá 5% số thu ngân sách năm 2015;

Kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT; thực hiện hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, quy trình; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Ngành Thuế tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP và Chỉ thị số 24/CT-TTg; Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu đến tháng 9/2015 thực hiện cắt giảm số giờ tuân thủ về thuế còn 121,5 giờ/năm (tính cả bảo hiểm xã hội là 171 giờ/năm); Xử lý kịp thời, đúng thời hạn những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp;

Triển khai việc nộp thuế điện tử tại 63/63 cục thuế tỉnh, thành phố, phấn đấu đạt 100% số doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế điện tử; Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế và công khai để người nộp thuế biết, giám sát việc thực hiện;

Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế; tăng cường quản lý nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, người dân để xây dựng hình ảnh cán bộ thuế văn minh, chuyên nghiệp.

Ngành Hải quan phấn đấu tăng thu 10%

Đối với ngành Hải quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan (sửa đổi); trình ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn triển khai thực hiện;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Về triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành để triển khai các nhiệm vụ đề ra năm 2015, phấn đấu đến đầu năm 2016 kết nối rộng rãi, toàn diện Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành liên quan;

Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách năm 2015 tăng 10% so với dự toán Quốc hội giao (tăng 15.000 đến 16.000 tỷ đồng). Năm 2015 phấn đấu kiểm tra sau thông quan đạt tối thiểu 4% tổng số doanh nghiệp khai hải quan.

Ngành Hải quan cũng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh nhập khẩu hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện. Làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 389, trong đó, đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn đọng tại các cảng biển.

Minh Đức

Minh Đức

© Thời báo Tài chính Việt Nam