84,10% Đại biểu đồng ý thông qua Luật thi hành án dân sự

14:15 | 25/11/2014 Print
Sáng 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự với tỷ lệ 418/424 phiếu thuận, chiếm 84,10%.

luat thi hành án dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự với 84,1% số đại biểu tán thành.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Thi hành án dân sự.

Báo cáo giải trình nêu rõ, liên quan đến thẩm quyền ra quyết định thi hành án (Điều 36) vẫn còn 2 loại ý kiến khác nhau: loại ý kiến thứ nhất, tán thành với quy định của dự thảo Luật giữ quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án; Loại ý kiến thứ hai, đề nghị giao Tòa án ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đây là nội dung quan trọng được UBTVQH lấy ý kiến ĐBQH bằng phiếu về cả hai phương án. Kết quả: có 309/497 ĐBQH cho ý kiến (299 phiếu hợp lệ). Trong đó, có 162 phiếu (32,6%) tán thành với loại ý kiến thứ nhất; 137 phiếu (27,5%) tán thành với loại ý kiến thứ hai.

Như vậy, cả hai phương án đều không nhận được sự đồng ý của đa số ĐBQH, đồng thời, xét thấy việc bổ sung quy định chỉ giao Tòa án ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành về thực chất chỉ mang tính hình thức, không có tác dụng nhiều đến hiệu quả thi hành án dân sự (THADS) và cũng không phải là vấn đề bức xúc cần sửa đổi. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định cơ quan THADS ra quyết định thi hành án như hiện hành đã được thể hiện trong dự thảo Luật.

Liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, có ý kiến đề nghị bỏ Điều 61, không quy định việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật; có ý kiến tán thành với quy định của Điều 61 nhưng đề nghị chỉnh lý về kỹ thuật văn bản.

Theo UBTVQH, nguyên tắc của Bộ luật hình sự, các hình phạt (gồm cả hình phạt tiền) đều được xem xét miễn, giảm. Việc duy trì cơ chế xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước (chủ yếu là hình phạt tiền) nhằm cụ thể hóa chính sách nhân đạo và thực hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp “người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù” và trường hợp “không xác định được địa chỉ của người phải thi hành án” vào diện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Giải trình về vấn đề này UBTVQH nhận thấy, việc không quy định các trường hợp nêu trên vào diện đối tượng được xét miễn, giảm thi hành án đã được nhiều vị ĐBQH tán thành và UBTVQH đã giải trình cụ thể tại các báo cáo trình Quốc hội. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định như dự thảo Luật.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015./.

Hồng Chi

Hồng Chi

© Thời báo Tài chính Việt Nam