Nhà máy đóng tàu Sông Cấm: Tài sản hữu hình đã “bốc hơi” quá 70%

14:57 | 10/08/2021 Print
Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm (mã SCY, sàn UPCoM), tài sản cố định hữu hình đã hao mòn hơn 2/3 giá trị.

Theo số liệu trên bảng cân đối kế toán, giá trị tài sản cố định tại thời điểm giữa năm là 231 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản hữu hình chỉ là hơn 168 tỷ đồng, chỉ còn lại khoảng gần 29% so với nguyên giá 584 tỷ đồng.

Giá trị tài sản vô hình còn lại là 63 tỷ đồng, giá trị hao mòn tài sản vô hình tính đến cuối tháng 6/2021 là gần 1 tỷ đồng.

Về kinh doanh, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty là 178 tỷ đồng, tăng so với kết quả 159 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong giai đoạn này có xu hướng tăng nên lợi nhuận gộp bị sụt giảm, chỉ đạt gần 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 41 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty đóng tàu Sông Cấm trong giai đoạn này cũng sụt giảm, chỉ đạt 4,6 tỷ đồng so với 7,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020.

Với sự sụt giảm của giá vốn hàng bán và doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2021 chỉ đạt bằng hơn 50% so với kết quả nửa đầu năm trước, cụ thể đạt mức gần 6,9 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong nửa đầu năm 2021 âm gần 26 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 1,1 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam