Bộ Tài chính lên Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

13:57 | 12/08/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1466/QĐ-BTC về Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

hải quan

Ngành Tài chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ quá trình quản lý và doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính xác định, việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Tài chính, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Chương trình hành động cũng nhằm khơi dậy mạnh mẽ tính chủ động, đổi mới, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Tài chính trong xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII.

Tại chương trình hành động này, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu tổng quát, đó là: cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các định hướng, chủ trương của Đảng tại các văn kiện Đại hội Đảng XIII, các nhiệm vụ của Chính phủ giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo các mục tiêu đề ra.

Triển khai các mục tiêu cụ thể, Bộ Tài chính phấn đấu: đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế tài chính – NSNN; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện tốt các đột phá chiến lược, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nợ công, giữ vững an toàn, bền vững nền tài chính quốc gia.

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị trường tài chính, chứng khoán; quản lý chặt chẽ các tổ chức tham gia thị trường; bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ thống; phát triển nhanh và bền vững thị trường bảo hiểm. Đồng thời, đẩy nhanh lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công, chuyển mạnh cơ chế cấp phát theo dự toán sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, định mức kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật về giá; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; triển khai quyết liệt, đồng bộ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính - NSNN nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết số 50/NQ-CP, Bộ Tài chính tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chức năng quản lý nhà nước của Bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về tài chính- NSNN; cơ cấu lại thu NSNN, đổi mới đồng bộ chính sách động viên NSNN theo hướng đảm bảo tính bền vững cả về quy mô và cơ cấu; nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý bội chi ngân sách, tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này và các đề án, nhiệm vụ được ban hành kèm theo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai hằng năm. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm đánh giá tình hình, báo cáo Bộ./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam