Hướng tới số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

17:17 | 12/08/2021 Print
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt mục tiêu số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

bhxh

Ảnh minh họa

Giảm thời gian giao dịch còn tối đa 15 phút/lượt vào năm 2025

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) luôn được ngành BHXH Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ.

Những năm qua, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT của ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ TTHC của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa, giảm từ 114 TTHC (năm 2015) nay xuống còn 25 thủ tục hiện tại.

Đặc biệt, việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 1/6/2021 là bước đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Tiếp tục đơn giản hóa TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công (DVC), lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong công tác giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Trong đó, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở.

Bên cạnh đó, ngành BHXH còn hướng tới mục tiêu 100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC.

Về thời gian giao dịch, BHXH Việt Nam cũng đặt mục tiêu giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch vào năm 2025.

Tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác

Để đạt được mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ đề án.

Trong đó yêu cầu, tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, nhiệm vụ của đề án và quy định của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam sẽ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ đơn giản hóa TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC ngành BHXH Việt Nam với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Tại kế hoạch, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc BHXH các tỉnh chủ động xác định trách nhiệm trong công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử. Tất cả nhằm mục đích bảo đảm hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa, lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam yêu cầu, giám đốc BHXH tỉnh nâng cao tính chủ động trong đổi mới công tác chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa; gắn với số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa được cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Thảo Miên

Thảo Miên

© Thời báo Tài chính Việt Nam