Lợi nhuận FCM nửa đầu 2021 giảm 61%

16:19 | 22/08/2021 Print
Theo giải trình của Công ty cổ phần Khoáng sản Fecon (mã FCM, sàn HOSE), giá nguyên liệu tăng là một trong những nguyên nhân giảm lợi nhuận nửa đầu 2021.

Về tình hình kinh doanh công ty mẹ, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ theo báo cáo tài chính soát xét ghi nhận 190 tỷ đồng, giảm 12%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 7,8 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, doanh thu thuần đạt hơn 281 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm hơn 51%.

Trong nội dung giải trình, công ty cho biết doanh thu thuần công ty mẹ giảm chủ yếu do tình hình dịch bệnh SARC-CoV2 diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, lợi nhuận gộp công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 cũng bị giảm 50% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệt làm chi phí giá vốn tăng cao. Trong khi đó, các hợp đồng ký kết từ năm 2020 và đang triển khai trong 6 tháng đầu năm 2021 không được điều chỉnh tăng giá. Điều này làm giảm lợi nhuận sau thuế của công ty.

Trong cơ cấu nguồn vốn của Khoáng sản Fecon tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, công ty có nợ phải trả là hơn 314 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 561 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn có giá trị gần 713 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 458 tỷ đồng, hàng tồn kho là gần 186 tỷ đồng…

Giá trị tài sản dài hạn là 163 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 138 tỷ đồng, còn lại là các khoản phải thu dài hạn bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn và các tài sản dài hạn khác./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam