Ngành Tài chính tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước

10:25 | 25/08/2021 Print
Bộ Tài chính vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn ngành.

bí mật nhà nước

Đã có Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế cho pháp lệnh. Ảnh: TL.

Thời gian qua công tác bảo vệ bí mật nhà nước luôn được lãnh đạo Bộ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, triển khai thực hiện. Để tiếp tục tăng cường công tác này, lãnh đạo Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tập trung tăng cường thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động rà soát, phân loại các hồ sơ, tài liệu, văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước, các vị trí trọng yếu, nhạy cảm, quy trình, quy chế làm việc để sửa đổi phù hợp.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các sự kiện, sự cố, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; không để lộ lọt tài liệu kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin quan trọng của ngành, quốc gia và các thông tin, tài liệu khác thuộc danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do đơn vị quản lý.

Bộ Tài chính cũng đề nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, công chức làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; chú trọng trong công tác quản lý cán bộ, công chức.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực từ 1/7/2020, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước đã xác định: Phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực sau đây chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam