Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

19:11 | 25/08/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/5/2014.

Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày 22/7/2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định về thuế TNDN kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ bao gồm: Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013; Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các quyết định trên thì thực hiện kê khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các quyết định nêu trên.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trên nếu có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) thì không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 1/11/2021.

Từ ngày 2/11/2021, cơ sở chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

Thông tư số 71/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 1/11/2021, đồng thời bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam