Nợ đã cao gấp 2,3 lần vốn, TDP vẫn phát hành thêm trái phiếu

18:18 | 26/08/2021 Print
Công ty cổ phần Thuận Đức (mã TDP, sàn HOSE) vừa đưa ra phương án chi tiết về phát hành trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.

Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu, số lượng trái phiếu phát hành là 230 trái phiếu. Theo đó, tổng giá trị phát hành là 230 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, công ty dùng 227,5 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và các chi phí liên quan đến việc chào bán, còn lại 2,5 tỷ đồng đầu tư tài sản công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản), căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai một số công việc liên quan đến phát hành trái phiếu.

Đó là các nội dung như ký kết các văn bản, quyết định các điều khoản điện kiện, đàm phán các nội dung cam kết với các nhà đầu tư, ký kết các hợp đồng dịch vụ với đại lý phát hành, quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo…

Về tình hình tài chính của Thuận Đức, nợ phải trả của công ty tại ngày 30/6/2021 là 1.603 tỷ đồng, lớn gấp hơn 2,3 lần so với vốn chủ sở hữu 689 tỷ đồng cùng thời điểm. Trong đó, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có giá trị 1.283 tỷ đồng.

Trong hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thuận Đức nửa đầu năm 2021 đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 75 tỷ đồng, tăng 105%; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 58 tỷ đồng, tăng 110% so với nửa đầu năm ngoái./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam