OGC: Lợi nhuận ‘nở’ thêm sau kiểm toán

18:07 | 27/08/2021 Print
Sau kiểm toán, lợi nhuận của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HOSE) tăng thêm 780 triệu.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Ocean Group đạt 16,29 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trên báo cáo tài chính do công ty tự lập trước đó là 15,51 tỷ đồng.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng thêm sau kiểm toán là do điều chỉnh tăng phần lợi nhuận kế toán hợp nhất từ khoản đầu tư vào công ty liên kết, sau khi công ty thu thập được báo cáo kiểm toán giữa kỳ của công ty liên kết.

Tuy lợi nhuận tăng thêm sau kiểm toán, nhưng lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2021 của Ocean Group vẫn giảm 111 tỷ đồng, tương đương mức giảm 87% so với cùng kỳ năm trước.

Việc sụt giảm lợi nhuận năm nay chủ yếu do năm 2020 công ty có phát sinh lợi nhuận từ việc thoái vốn tại một số đơn vị thành viên.

Tại báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán viên cũng nêu ý kiến ngoại trừ khi cho biết, công ty có các khoản phải thu, góp vốn cho các đối tác và các khoản cho vay với tổng dư nợ gốc là 1.039 tỷ đồng, số dự phòng là 296 tỷ đồng. Giá trị thuần sau khi bù trừ dư nợ phải và trích lập dự phòng là hơn 408 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi, cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản này.

Do đó, kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số dư gốc, lãi phát sinh tương ứng, dự phòng phải phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn của các khoản đầu tư dài hạn hay không.

Một vấn đề khác được kiểm toán nhấn mạnh trong báo cáo tài chính là công ty con – Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã nhận được văn bản của cơ quan chức năng về việc “tạm dừng mọi biến động (giao dịch, thế chấp…) đối với thửa đất lô 45-1, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội”. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính soát xét, công ty vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam