SJG: Nhiều công ty con hợp nhất chưa được kiểm toán

18:22 | 30/08/2021 Print
Một số công ty con thuộc Tổng công ty Sông Đà (mã SJG, sàn HOSE) được hợp nhất vào báo cáo tài chính soát xét nhưng số liệu tài chính chưa được kiểm toán.

Tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên của Sông Đà, kiểm toán viên cho biết, một số báo cáo tài chính của các công ty con và công ty liên kết chưa được kiểm toán.

Các công ty này bao gồm Công ty cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn, Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà.

Các công ty liên kết gồm Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa, Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Đà.

Tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Sông Đà có tổng tài sản 25.219 tỷ đồng. Nợ phải trả là 18.155 tỷ đồng, lớn gấp gần 2,6 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, công ty có 4.896 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 6.194 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Riêng 2 khoản này đã lớn gấp gần 1,6 lần vốn chủ sở hữu của công ty.

Về mặt tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và đầu tư tài chính dài hạn là những nhóm tài sản lớn nhất của doanh nghiệp này.

Giữa năm 2021, công ty có 8.465 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn; có 2.436 tỷ đồng hàng tồn kho, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 394 tỷ đồng; có 3.245 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.

Trong hoạt động kinh doanh, Sông Đà ghi nhận 2.935 tỷ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2021, tăng chút ít so với mức 2.885 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 96,6 tỷ đồng, tăng khá so với kết quả khoảng gần 18 tỷ đồng trong nửa đầu 2020./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam