Giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL

16:52 | 01/09/2021 Print
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là 17,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2021 là – 276,8 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán vẫn còn ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về nhiều nội dung như các khoản nợ phải thu, phải trả, việc ghi nhận khoản thu nhập từ tiền đặt cọc, việc ghi nhận chi phí chưa phù hợp, chưa trích lâp dự phòng giảm giá hàng tồn kho…

Theo Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE, HOSE sẽ xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát.

Cụ thể, chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty có lãi và không còn lỗ lũy kế.

Như vậy, căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE và căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021 của công ty, cổ phiếu PTL vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị kiểm soát (có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế và các ý kiến ngoại trừ dẫn đến khả năng lãi không chắc chắn)./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam