Đề xuất giá dịch vụ chứng khoán của trái phiếu xanh bằng 50% mức giá thông thường

16:46 | 08/09/2021 Print
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân về dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo dự thảo thông tư, giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam là 20 triệu đồng/năm. Mức giá dịch vụ này áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).

Tại Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công là 10 triệu đồng. Thời gian thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở GDCK ra quyết định chấp thuận niêm yết (trả một lần duy nhất). Mức giá dịch vụ này không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCoM. Mức giá dịch vụ này đối với chứng quyền có bảo đảm là 5 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công là 5 triệu đồng/lần thay đổi đăng ký niêm yết. Mức giá dịch vụ này không áp dụng đối với công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, các tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCoM và trường hợp thay đổi do thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF.

Đối với chứng quyền có bảo đảm áp dụng mức giá 2 triệu đồng/lần thay đổi đăng ký niêm yết… Đối với giá dịch vụ áp dụng tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký là 20 triệu đồng/năm. Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán lần đầu đối với giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỷ đồng là 10 triệu đồng và trên 200 tỷ đồng trở lên là 20 triệu đồng.

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá, sở GDCK và VSDC được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Sở GDCK, VSDC phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Khi thực hiện đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký đối với trái phiếu xanh quy định tại Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì mức giá áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ đăng ký niêm yết, giao dịch và lưu ký quy định tại biểu giá ban hành kèm theo thông tư này.

Trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của VSDC thì thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý và dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ như các trường hợp đăng ký làm thành viên mới.

Bên cạnh đó, trong trường hợp các thành viên giao dịch bị sở GDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến kéo dài sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì thành viên giao dịch vẫn phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối năm tiếp theo.

Trường hợp các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ bị VSDC ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán GDCK hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán GDCK kéo dài sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì vẫn phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên năm tiếp theo.

Dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp các thành viên giao dịch đã bị sở GDCK ngừng giao dịch hoặc bị đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến để chấm dứt tư cách thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối trong các năm tiếp theo./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam