Phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

19:16 | 14/09/2021 Print
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1507/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025.

Theo quyết định, quan điểm của kế hoạch là quản lý, bảo tồn và khai thác bền vững các loài thủy sản lưỡng cư, các loài di cư xa, di cư xuyên biên giới thông qua triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định có liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 (Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982); đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam; tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; góp phần tích cực duy trì nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển, bảo đảm hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển và phát triển thủy sản một cách bền vững.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 (Hiệp định) được xây dựng dựa trên các cơ sở khoa học bảo đảm cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, áp dụng các biện pháp khai thác thân thiện với nguồn lợi thủy sản và môi trường; được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn lợi thủy sản lưỡng cư và di cư xa trong vùng biển quốc gia và vùng biển quốc tế.

Mục tiêu nhằm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ là thành viên theo các quy định của Hiệp định và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2054/2018/QĐ-CTN ngày 13/11/2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biến ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa.

Kế hoạch thể hiện Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong bảo vệ, bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh, đặc biệt các loài thủy sản lưỡng cư và di cư xa; phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả; góp phần nâng cao đời sống, tạo sinh kế cho người dân, bảo đảm công bằng xã hội, an ninh quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia.

Kế hoạch nhằm góp phần ngăn chặn và chấm dứt hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC); đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trườmg quốc tế.

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Hiệp định, Quyết định nêu rõ việc rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ Hiệp định và các biện pháp quản lý và bảo tồn có liên quan; tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi Hiệp định; nghiên cứu, điều tra, khảo sát, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong thực thi Hiệp định; bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển; thiết lập hệ thống giám sát và báo cáo việc thực thi Hiệp định.

Về giải pháp thực hiện, công tác thông tin, truyền thông được đa dạng hóa hình thức; phổ biến rộng rãi các nội dung Hiệp định trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường thông tin, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trong đó ưu tiên tập trung tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp, chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật; định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng thực thi Hiệp định và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công tác điều tra, khảo sát nguồn lợi thủy sản các loài lưỡng cư và di cư xa; nghiên cứu, xác định các chỉ số khoa học, giá trị tham chiếu về nguồn lợi và nghề cá, chu kỳ di cư của loài thủy sản lưỡng cư và di cư xa phục vụ công tác quản lý; thu thập đầy đủ, chính xác và chia sẻ kết quả nghiên cứu, dữ liệu và số liệu thống kê liên quan đến khai thác và nguồn lợi các loài thủy sản lưỡng cư và di cư xa...

Theo TTXVN

Theo TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam