Ngành Hải quan hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021

11:35 | 15/09/2021 Print
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực với doanh nghiệp.

Cụ thể, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 được tiến hành từ ngày 23/9/2021 đến ngày 20/11/2021. Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021.

Trong tuần lễ cao điểm thực hiện tuyên truyền, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Hải quan tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch, chương trình đề ra của năm 2021, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, chú trọng nghiên cứu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện các đề án, văn bản, công việc được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội phê duyệt đúng thời hạn quy định.

Đối với các đề án, chương trình trọng tâm do Bộ Tài chính giao cần chủ trì soạn thảo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoàn thiện đảm bảo trình Bộ Tài chính đúng thời hạn.

Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan. Các đơn vị hải quan tập trung đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, cho doanh nghiệp./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam