TNG đạt doanh thu 577 tỷ đồng trong tháng 8

17:35 | 15/09/2021 Print
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG, sàn HOSE) vừa chia sẻ thông tin về kết quả kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, doanh thu thuần tháng 8 đạt 577 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 3.544 tỷ đồng, tăng 15,7% so với 8 tháng đầu năm trước.

Lợi nhuận sau thuế tháng 8 đạt 28,6 tỷ đồng, tăng 10,9% so với tháng 8/2020; lợi nhuận sau thuế lũy kế 8 tháng đạt 141,7 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu tài chính, công ty có quy mô nợ phải trả tại thời điểm 31/8 là 3.012 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Trong đó, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.781 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 8 là 1.304 tỷ đồng, giá trị nợ phải trả theo đó đang lớn gấp khoảng 2,3 lần so với vốn chủ sở hữu.

So sánh với cơ cấu tài sản, giá trị nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối tháng 8 của công ty là 2.378 tỷ đồng, đang lớn hơn khoảng 234 tỷ đồng so với 2.144 tỷ đồng tài sản ngắn hạn cùng thời điểm.

2 nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, giá trị 2 khoản này lần lượt là 970 tỷ đồng và 977 tỷ đồng.

Dự phòng giảm giá các khoản phải thu khó đòi có giá trị khoảng gần 2,2 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là hơn 14,6 tỷ đồng.

Về biến động dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm hơn 318 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 369 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương hơn 605 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam