Kho bạc Nhà nước kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11:24 | 16/09/2021 Print
Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 4611/QĐ-KBNN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Kho bạc Nhà nước.

KBNN Quảng Nam

Công chức KBNN Quảng Nam thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: KBNN Quảng Nam

Theo Quyết định, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Kho bạc Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc KBNN làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN là thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trong hệ thống KBNN theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Tài chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của KBNN là, nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Tài chính để chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch của hệ thống KBNN;

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo nguyên tắc từng thành viên chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đảm bảo cơ quan và hệ thống KBNN hoạt động ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Ngoài ra còn có 4 Tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo là: tổ Điều phối, Tổ Tài chính, Tổ Hậu cần và Tổ Sức khỏe.

Cùng với các tổ tham mưu giúp việc, KBNN thành lập Tổ An toàn Covid để thực hiện một số nhiệm vụ: Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN. Báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo và bộ phận y tế của cơ quan khi phát hiện người lao động mắc Covid-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định. Kiến nghị Trưởng Ban chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của cơ quan và của chính quyền địa phương. Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi cơ quan có trường hợp mắc Covid-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam