CMX điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu

18:15 | 21/09/2021 Print
Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX, sàn HOSE) vừa điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Một trong những nội dung điều chỉnh liên quan đến việc xử lý số cổ phiếu không chào bán hết. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác.

Việc chào bán thực hiện theo quy định pháp luật và các tiêu chí đã nêu trong phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức giá không thấp hơn 11.700 đồng/cổ phiếu.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Cách đây ít lâu, Hội đồng quản trị Camimex Group quyết định việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Camimex Farm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghiệp cao.

Số tiền Camimex Group góp vốn vào công ty này là 200 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn là 44,44%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Camimex Group tại thời điểm giữa năm 2021 là 1.003 tỷ đồng, gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 567 tỷ đồng, lớn gần xấp xỉ so với vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, công ty còn có khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn 122 tỷ đồng.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt 906 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31,6 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm âm 45,8 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam