Dòng tiền âm nửa đầu năm, NLG vẫn thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cao cấp

17:04 | 24/09/2021 Print
Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG, sàn HOSE) dự kiến thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu theo nhiều hình thức khác nhau.

Theo kế hoạch, Nam Long sẽ triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cao cấp (chính sách ESG).

Đồng thời, Nam Long cũng thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là gần 12,5 triệu cổ phiếu NLG. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 125 tỷ đồng.

Cũng trong loạt phát hành lần nay, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 23,9 triệu cổ phiếu NLG, tương ứng với tổng giá trị hơn 239 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Đây là đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện trong năm 2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nam Long hiện có vốn chủ sở hữu 9.663 tỷ đồng. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm ghi nhận mức 637 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 414 tỷ đồng.

Về dòng tiền 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận mức âm 677 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 114 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam