Ban hành kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số

10:58 | 29/09/2021 Print
Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định về kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số phục vụ Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Tổng cục Hải quan, mục đích xây dựng, phát triển kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số nhằm đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đối mới phương thức làm việc của cơ quan hải quan theo hướng điện tử hóa, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN).

Về lộ trình triển khai, giai đoạn 2021 -2025, cơ quan hải quan đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở ứng dụng thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thực hiện hải quan số đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đó là ứng dụng công nghệ thông tin, hải quan số đảm bảo quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, DN thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và thế giới.

Để thực hiện kiến trúc tổng thể hải quan số, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện việc tái thiết hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan thông qua hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định 97/QĐ-BTC (ngày 26/1/2021) của Bộ Tài chính.

Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ triển khai chương trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, chuẩn hóa nghiệp vụ tạo thuận lợi cho việc triển khai kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam