Sửa quy định về hoán đổi, mua lại công cụ nợ vào ngân sách

16:13 | 01/10/2021 Print
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2021/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ.

tín phiếu

Trường hợp phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, thì theo dõi trên tài khoản riêng. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2021/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 16 được sửa đổi như sau: Hạch toán, kế toán các khoản phát hành, hoán đổi, mua lại công cụ nợ trong nước vào ngân sách nhà nước: các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá.

Trường hợp có phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc so với giá trị mệnh giá, chênh lệch giữa giá trị mệnh giá gốc trái phiếu được mua lại so với giá mua lại, thì số chênh lệch được kế toán theo dõi trên tài khoản riêng; kết thúc năm, căn cứ vào số dư tài khoản riêng nêu trên, trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm tương ứng chi trả nợ lãi của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm được hạch toán tăng chi trả nợ lãi của ngân sách.

Đối với các khoản phát sinh chênh lệch giá trị mệnh giá của trái phiếu bị hoán đổi so với trái phiếu được hoán đổi, kế toán không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước; trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm dư nợ vay của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm thì hạch toán tăng dư nợ vay của ngân sách ngay sau khi thực hiện hoán đổi trái phiếu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam