CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu

14:05 | 25/10/2021 Print
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP, sàn UPCoM) vừa đưa ra báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2021, với tổng tài sản ghi nhận tại ngày 30/9/2021 là 2.040 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, nợ phải trả của CDP ghi nhận giá trị lên tới 1.823 tỷ đồng, lớn gấp tới hơn 8,4 lần so với vốn chủ sở hữu cùng thời điểm.

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn của CDP chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị 1.771 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu
CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn. Ảnh: T.L
FTM: Nợ phải trả lớn gấp hơn 6,5 lần vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn của HNG gấp gần 1,8 lần tài sản ngắn hạn Nợ gấp đôi vốn và dòng tiền âm, BCM phát hành thêm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Các khoản mục có giá trị lớn trong nợ ngắn hạn gồm có 973 tỷ đồng các khoản phải trả người bán ngắn hạn, 763 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn…

Nợ ngắn hạn vẫn có giá trị thấp hơn chút ít so với giá trị 1.803 tỷ đồng của tài sản ngắn hạn. Trong nhóm tài sản ngắn hạn, giá trị tài sản chủ yếu nằm ở 1.009 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và 732 tỷ đồng hàng tồn kho.

Về kinh doanh, doanh thu thuần quý III của CDP đạt 485 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.750 tỷ đồng, giảm 16% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2021 đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020, ghi nhận lần lượt là 4,5 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm nhẹ, lần lượt quý III và 9 tháng là 8,3 tỷ đồng và 27,4 tỷ đồng.

Một số khoản chi phí cơ bản khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng có giảm so với cùng kỳ năm trước. 2 khoản chi phí này trong 9 tháng cụ thể là 68,7 tỷ đồng và 22,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CDP quý III/2021 đạt 1.976 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 12.229 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam