Chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

15:45 | 13/01/2022 Print
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai hệ thống phần mềm thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021”.
Chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Ảnh TL

Công văn cho biết, thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự án: “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản trị, các cán bộ đơn vị dự toán cấp hai của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dữ liệu về tài sản công do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhập tại Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 4.0 đã được Bộ Tài chính chuyển đổi sang Phần mềm Quản lý tài sản công.

Từ ngày 15/1/2022, Bộ Tài chính triển khai chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi đã được nâng cấp gồm: Phần mềm Quản lý tài sản công, link truy cập https:/qltsc.mof.gov.vn (thay thế cho Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 4.0, link truy cập https://dkts.mof.gov.vn hoặc https://dkts.btc); Kho Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, link truy cập https://csdlqgtsc.mof.gov.vn.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài công sau khi được nâng cấp bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, báo cáo cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước hàng năm theo đúng nội dung và thời hạn theo quy định của pháp luật; từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

Bộ tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 và các năm tiếp theo, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

Nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 130, Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính theo số điện thoại: 024.2220.2828, máy lẻ: 5123, 5020, 5145 để phối hợp giải quyết./.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam