Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hoàn thành "mục tiêu kép" năm 2021

19:39 | 21/01/2022 Print
(TBTCO) - Ông Võ Văn Tỵ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cho biết, năm 2021 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Số thu NSNN trên toàn địa bàn Hà Tĩnh đạt gần 17.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 9.317 tỷ đồng (đạt 133,1% dự toán HĐND tỉnh giao), thu thuế xuất nhập khẩu đạt 7.599 tỷ đồng (đạt 146,7% dự toán HĐND tỉnh giao).
Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hoàn thành
Ông Võ Văn Tỵ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát trên toàn thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp tới mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội trong nước. Đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung và KBNN Hà Tĩnh nói riêng, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã tác động, ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, công tác quản lý ngân quỹ, giải ngân nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCC, KBNN Hà Tĩnh đã bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN; tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, KBNN Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

KBNN Hà Tĩnh luôn bám sát, chỉ đạo các đơn vị KBNN cấp huyện và phòng kiểm soát chi thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức giao ban hàng tuần; giao chỉ tiêu giải ngân, thu hồi tạm ứng cho các đơn vị và gắn với công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo cán bộ thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, đặc biệt không để tồn đọng hồ sơ quá hạn tại kho bạc nếu không có lý do; tổ chức kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định và thực hiện nghiêm các quy định về quản lý rủi ro trong kiểm soát chi đầu tư công. Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập KBNN Thạch Hà vào KBNN tỉnh và đi vào hoạt động ổn định từ 01/3/2021.

Công tác quản trị các chương trình ứng dụng luôn được quan tâm coi trọng. Các ứng dụng mới đều được cập nhật và triển khai nhanh chóng. Thực hiện sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu của tất cả các ứng dụng ra thiết bị lưu trữ ngoài theo quy định của KBNN.

Rà soát khắc phục các tồn tại trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống. Đảm bảo hệ thống mạng, chương trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, an toàn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính; thực hiện triển khai, nâng cấp ứng dụng theo đúng yêu cầu và kế hoạch của KBNN. Quản lý tốt môi trường mạng, đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu và an toàn thông tin.

Triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Triển khai cài đặt phần mềm cảnh báo rủi ro, KBNN Hà Tĩnh cũng đã phát động thi đua, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt cài đặt chương trình cảnh báo rủi ro trong thanh toán, kiểm soát chi NSNN.

Hoàn thành xây dựng và chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phối hợp KBNN triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.

Tuy nhiên, theo ông Tỵ năm 2021 vẫn còn một số khó khăn do chưa có sự đồng bộ trong việc giải quyết TTHC giữa kho bạc và các đơn vị giao dịch. Tại các đơn vị giao dịch các trang thiết bị còn chưa đầy đủ, lạc hậu; năng lực, trình độ của kế toán một số đơn vị giao dịch còn hạn chế; hồ sơ, chứng từ còn sai sót, nhất là thủ tục hồ sơ về đầu tư XDCB. Gây áp lực cho kho bạc và ảnh hưởng nhiều đến việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hoàn thành
Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Trong năm 2022 hệ thống KBNN Hà Tĩnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu chi NSNN theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề ra; tham mưu kịp thời và có hiệu quả cho cao cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý điều hành NSNN; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy; tiếp tục thực hiện dịch vụ công điện tử mức độ 4 đối với tất cả các bộ thủ tục hành chính giao dịch với KBNN; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, gắn với Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thu và hệ thống các ngân hàng thương mại trên toàn tỉnh tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành kế hoạch thu NSNN năm 2022; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các NHTM để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp, tọa đàm với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, nhất là các dự án lớn và dư tạm ứng quá hạn lâu ngày, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN cho các cấp lãnh đạo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch vốn cấp thẩm quyền thông báo, không để hồ sơ tồn đọng tại KBNN mà không có lý do chính đáng; chi thường xuyên đạt 100% dự toán giao nhập trên hệ thống Tamis; giảm dư tạm ứng cả chi đầu tư và chi thường xuyên.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt DVC trực tuyến với KBNN trong giao dịch thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư tại tất cả các đơn vị KBNN trong toàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức vận hành các hệ thống thanh toán với ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN đảm bảo thông suốt, an toàn và chính xác. Chủ động tích cực trong việc đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xử lý số dư trên các tài khoản tạm thu, tạm giữ; đối chiếu số liệu tại nội bộ cơ quan KBNN và với các đơn vị giao dịch để phát hiện sai sót và chấn chỉnh kịp thời.

Tiếp tục duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ. Trang bị đầy đủ, kịp thời các công cụ hỗ trợ, thiết bị kho quỹ và các phương tiện, thiết bị khác phục vụ công tác đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước giao.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục phối hợp KBNN triển khai thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN năm 2022./.

Lan Hương

© Thời báo Tài chính Việt Nam